Prosba za postavení mariánského sloupu v Praze, Novéna k Neposkvrněnému Srdci Panny Marie

Chcete-li podpořit stavbu Mariánského sloupu, můžete podepsat petici – prosbu za jeho postavení. Za Vaši podporu Vám děkujeme. Modleme se za nové projednání obnovy sloupu  21. 11. 2017  
Novéna k Neposkvrněnému Srdci Panny Marie: Panno Maria, pohlédni na nás, své děti, smiluj se nad námi a pomoz nám v této věci: S přípravou jednání a při jednání na Magistrátu HMP dne 30.11.2017 ve věci znovuotevření cesty k obnovení Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí v Praze.

Pod ochranu a tvou mocnou přímluvu se utíkáme, Matko Milosrdenství, protože víme, že Pán Ježíš tě vždycky vyslyší.
Litanie k Neposkvrněnému Srdci Panny Marie (Vojtěch Kodet)
Pane, smiluj se. 2x Kriste, smiluj se. 2x Pane, smiluj se. 2x
Bože, náš nebeský Otče, smiluj se nad námi. Bože Synu, Vykupiteli světa, Bože Duchu svatý, Bože v Trojici jediný,  Srdce Mariino, ze všech srdcí nejpožehnanější, oroduj za nás. Srdce Mariino, nejsladší a nejpokornější, Srdce Mariino, sídlo všech ctností, Srdce Mariino, svatyně Nejsvětější Trojice, Srdce Mariino, stánku Slova, v den zvěstování tělem učiněného, Srdce Mariino, milostí v den Navštívení naplněné, Srdce Mariino, podivem nad Ježíšem při klanění svatých mudrců unesené, Srdce Mariino, při narození Spasitelově láskou proniknuté, Srdce Mariino, podle proroctví starce Simeona mečem bolestí probodené, Srdce Mariino, na útěku do Egypta nejněžnější starosti plné, Srdce Mariino, nad ztrátou Ježíše hluboce zarmoucené a při nalezení Jeho ve chrámě zcela potěšené, Srdce Mariino, uprostřed bolestí Ježíšových při jeho utrpení zarmoucené, Srdce Mariino, při pohledu na utrpení Syna zraněné a hrůzou naplněné, Srdce Mariino, s Ježíšem ukřižované, Srdce Mariino, krutý smrtelný zápas s umírajícím Spasitelem prožívající, Srdce Mariino, při snímání Ježíše s kříže do moře hořkosti pohřížené, Srdce Mariino, s Ježíšem do hrobu pohřbené, Srdce Mariino, při vzkříšení Ježíšově radostí naplněné, Srdce Mariino, při seslání Ducha Svatého ohněm lásky roznícené, Srdce Mariino, od andělů na nebe vzaté a od samého Boha v den Nanebevzetí korunované, Srdce Mariino, útočiště hříšníků, Srdce Mariino, oporo spravedlivých, Srdce Mariino, útěcho duší čistých, Srdce Mariino, potěšení zarmoucených, Srdce Mariino, sladká naděje umírajících.
Beránku Boží, tys na sebe vzal hříchy světa, smiluj se nad námi. 3x 
K: Maria bez poskvrny dědičného hřích počatá, L: oroduj za nás, kteří se k tobě utíkáme.
K: Modleme se: Bože, tys připravil v srdci blahoslavené Panny Marie důstojný příbytek Ducha svatého; na její přímluvu přebývej i v nás, abychom se stali chrámem tvé slávy. Skrze Krista, našeho Pána.
L: Amen.
Otče náš…Zdrávas Maria…
Panno Maria, Matko Boží, a Matko moje, zasvěcuji se tvému Neposkvrněnému Srdci se vším, co jsem a co mám. Přijmi mě pod svou mateřskou ochranu. Uchraň mě ode všech nebezpečí. Pomáhej mi přemáhat pokušení, která mě svádějí ke zlému, abych si zachoval čistotu duše i těla. Tvé Neposkvrněné Srdce ať je mým útočištěm a cestou, která mne vede k Bohu. Vypros mi milost, abych se z lásky k Ježíši často modlil a obětoval za obrácení hříšníků a na smír hříchů proti tvému Neposkvrněnému Srdci. Ve spojení s tebou chci žít v dokonalé oddanosti Nejsvětější Trojici. V ni věřím, jí se klaním a ji miluji. Amen. 
A NAKONEC MÉ NEPOSKVRNĚNÉ SRDCE ZVÍTĚZÍ!
Sláva Otci… 
Píseň 809

PDF dokument: